สมัครเรียน 038-146-123

เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566

*ส่งใบสมัคร เข้าร่วม โครงการสหกิจศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 ต.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66
**ระยะเวลา ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วันที่ 8 ม.ค. 66 - 4 พ.ค. 67