สมัครเรียน 038-146-123

กิจกรรมจิตอาสาปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษากองทุน กยศ./กรอ.กิจกรรมจิตอาสาปีการศึกษา 2565
ให้นักศึกษากองทุน กยศ./กรอ. บันทึกกิจกรรมจิตอาสาเข้าระบ
*ภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 65 (ไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง)
**ภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 1 ม.ค. - 30 เม.ย. 66 (ไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง)

คู่มือบันทึกกิจกรรม