สมัครเรียน 038-146-123

หยุดให้บริการระบบ MIS, e-Student, SPUC-LTAS และอินเทอร์เน็ต!! หยุดให้บริการระบบ MIS, e-Student, SPUC-LTAS และอินเทอร์เน็ต
เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย