สมัครเรียน 038-146-123

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Early Birds 65พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Early Birds 65
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565
08.00 - 12.00 น.
อาคารยิมเนเซียม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี