สมัครเรียน 038-146-123

การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย (ประชุมบุคลากร)โครงการ การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย (ประชุมบุคลากร)
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ดร.เฉลิมวงศ์ 1 และ 2 ชั้น 6 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์

เอกสารเพิ่มเติม : 20220602788068742.pdf

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

Date : 02 มิ.ย. 2565