สมัครเรียน 038-146-123

ลงทะเบียนรายวิชาเรียนผ่านออนไลน์ (เฉพาะนักศึกษาเทียบโอน ปวส.)ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2564
25 - 30 ธ.ค. ยื่นคำร้อง ขอย้ายคณะ / สาขาวิชา / รอบ / ย้ายวิทยาเขต (ผ่านระบบ Online)
28 - 30 ธ.ค. ลงทะเบียนเรียน (ผ่านระบบ Online)
8 ม.ค. เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564
12 - 18 ม.ค. ลงทะเบียนเรียนสาย / เพิ่ม-ถอน / เปลี่ยนรายวิชา
8 - 13 มี.ค. ลงทะเบียนรายวิชาเรียนผ่านออนไลน์ (เฉพาะนักศึกษาเทียบโอน ปวส.)
14 พ.ค. ชำระเงินลงทะเบียนเรียนงวดสุดท้าย
21-29 พ.ค. สอบปลายภาค
31 พ.ค. - 5 มิ.ย. สอบรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะนักศึกษาเทียบโอน ปวส.)
4 มิ.ย. ประกาศผลสอบ