www.chonburi.spu.ac.th คู่มือการบันทึกวงเงินค่าเล่าเรียน กยศ./กรอ. รายละเอียด " > www.chonburi.spu.ac.th คู่มือการบันทึกวงเงินค่าเล่าเรียน กยศ./กรอ. รายละเอียด " />
สมัครเรียน 038-146-123

บันทึกวงเงินค่าเล่าเรียน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2564📄 ให้นักศึกษากองทุนทุกคนบันทึกวงเงินค่าเล่าเรียน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2564 ในระบบ e-Student ที่ www.chonburi.spu.ac.th

คู่มือการบันทึกวงเงินค่าเล่าเรียน กยศ./กรอ. รายละเอียด