โครงการจิตอาสา ปีการศึกษา 2564 " > โครงการจิตอาสา ปีการศึกษา 2564 " />
สมัครเรียน 038-146-123

กำหนดการบันทึกจิตอาสา ภาคเรียนที่ 2/2564📚 จิตอาสาปีการศึกษา 2564
กำหนดการบันทึกกิจกรรมจิตอาสาเข้าระบบ
📄 ภาคเรียนที่ 1/2564
ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 64 (ไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง)

📄 ภาคเรียนที่ 2/2564
ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 30 เม.ย. 64 (รวมภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมง)

โครงการจิตอาสา ปีการศึกษา 2564