สมัครเรียน 038-146-123

ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืม ปีการศึกษา 2564📢 ให้นักศึกษากองทุน รหัส 64 และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืม ปีการศึกษา 2564
📆 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
⏰ เวลา 19.30-20.30 น.
💻 ผ่านโปรแกรม ZOOM

*ผู้ที่ไม่เข้าร่วมมีผลต่อการพิจารณาให้กู้ยืมในภาคเรียนถัดไป
**ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร.096-8745513