สมัครเรียน 038-146-123

ประกาศผลสอบปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
14 - 19 ส.ค. ยื่นคำร้อง ขอย้ายคณะ / สาขาวิชา / รอบ / ย้ายวิทยาเขต (ผ่านระบบ Online)
17 - 19 ส.ค. ลงทะเบียนเรียน (ผ่านระบบ Online)
21 ส.ค. เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564
26 ส.ค. - 1 ก.ย. ลงทะเบียนเรียนสาย / เพิ่ม-ถอน / เปลี่ยนรายวิชา
12 - 17 ต.ค. ลงทะเบียนรายวิชาเรียนผ่านออนไลน์ (เฉพาะนักศึกษาเทียบโอน ปวส.)
8 - 14 พ.ย. ชำระเงินลงทะเบียนเรียนงวดสุดท้าย
11 - 19 ธ.ค. สอบปลายภาค
21 - 26 ธ.ค. สอบรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะนักศึกษาเทียบโอน ปวส.)
25 ธ.ค. ประกาศผลสอบ