ประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี #SPUCcare มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี คืนค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 20% ของค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา 10% ของค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา *ยกเว้น ผู้ที่ได้รับทุนส่วนลดหน่วยกิตหรือค่าบำรุงการศึกษาเป็นร้อยละ(%) ตลอดหลักสูตร และผู้ที่ได้รับทุนงดเว้นค่าหน่วยกิตหรือค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @spuchon Tel: 038-146-123 ต่อ 2121-2126 " > ประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี #SPUCcare มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี คืนค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 20% ของค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา 10% ของค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา *ยกเว้น ผู้ที่ได้รับทุนส่วนลดหน่วยกิตหรือค่าบำรุงการศึกษาเป็นร้อยละ(%) ตลอดหลักสูตร และผู้ที่ได้รับทุนงดเว้นค่าหน่วยกิตหรือค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @spuchon Tel: 038-146-123 ต่อ 2121-2126 " />
สมัครเรียน 038-146-123

ประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คืนค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่2/2563❤️ด้วยรักและห่วงใย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คืนค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่2/2563


ติดตามรายละเอียดได้ที่
👉ประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี
#SPUCcare

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
คืนค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
20% ของค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา
10% ของค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
*ยกเว้น ผู้ที่ได้รับทุนส่วนลดหน่วยกิตหรือค่าบำรุงการศึกษาเป็นร้อยละ(%) ตลอดหลักสูตร และผู้ที่ได้รับทุนงดเว้นค่าหน่วยกิตหรือค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
LINE : @spuchon
Tel: 038-146-123 ต่อ 2121-2126