สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาที่กู้กองทุนฯ กยศ. และ กรอ. รหัส 60 ทุกคน / รหัส 62 หลักสูตรเทียบโอน ให้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563📢 นักศึกษาที่กู้กองทุนฯ กยศ. และ กรอ. รหัส 60 ทุกคน / รหัส 62 หลักสูตรเทียบโอน ให้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
📆 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563
🕐 เวลา 13.30 - 15.30 น.
📍 ณ ห้องประชุม ดร.เฉลิมวงศ์ 1 ชั้น 6 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
📄 โดยนำใบยืนยันคำขอกู้ภาคเรียนที่ 2/2563 มาส่งในวันและเวลาตามกำหนดการ

❌ หมายเหตุ : ผู้ที่ไม่เข้าร่วมถือว่าสละสิทธิ์การกู้ยืมตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นต้นไป