" > " />
สมัครเรียน 038-146-123

กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2563📢 กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และกรอ. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
📆 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 มกราคม 2564
🕐 08.30 - 16.30 น.
📍 ณ สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์