สมัครเรียน 038-146-123

การอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD)คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
การอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD)

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566
เรื่อง เจาะลึก TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และ TAS 2 สินค้าคงเหลือ
รหัสหลักสูตร อยู่ระหว่างรอสภาอนุมัติ
ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมง CPD ชั่วโมงบัญชีได้ 6 ชั่วโมง


วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566
เรื่อง การบัญชีและภาษีอากรของธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์
รหัสหลักสูตร อยู่ระหว่างรอสภาอนุมัติ
ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมง CPD ชั่วโมงอื่นๆ ได้ 6 ชั่วโมง

ลงทะเบียน

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -