สมัครเรียน 038-146-123

การอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD,CPA)คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
การอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD,CPA)
เรื่อง "ภาษีเงินได้ครบวงจร"
รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565
รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง "(ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 2566"
รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565
รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.chonburi.spu.ac.th/training/cpd2022

สอบถามเพิ่มเติม : -