สมัครเรียน 038-146-123

การเตรียมความพร้อมในการทำงานและแนวโน้มแรงงานในอนาคตสำนักงานบริการสวัสดิการศึกษา(งานแนะแนวและให้คำปรึกษา) ร่วมกับ สำนักงานกิจการนักศึกษา (งานสหกิจศึกษา)
โครงการ การเตรียมความพร้อมในการทำงานและแนวโน้มแรงงานในอนาคต ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4

📚 Self exploration
👩‍🏫 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการรองคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

📚 และการเตรียมความพร้อมในการทำงานและแนวโน้มแรงงานในอนาคต
👩‍🏫 โดย อาจารย์ ดร.จรรยา ยิ่งยงค์ สำนักงานจัดหารงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี

📆 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
🕐 09.30-12.00 น.
📍 ผ่านระบบ ZOOM

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -