สมัครเรียน 038-146-123

โครงการ การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน📌 ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี เข้าร่วมโครงการ การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและรับฟังการบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากร ดร.จรรยา ยิ่งยงค์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน
📆 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563
⏰ 10.00 - 13.00 น.
📍 ห้องประชุม ดร.เฉลิมวงศ์ 1 ชั้น 6 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -