สมัครเรียน 038-146-123

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก“📢 ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก“
📆 วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562
🕐 09.00 น. เป็นต้นไป
📍 ณ ห้องประชุมศรีสุข ชั้น 12 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -