สมัครเรียน 038-146-123

การประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ระดับ 2 ระดับชำนาญ (Proficiency) รุ่น 7

Date : 2023-09-02 10:01:23
?อาจารย์คณะบริหารสุดยอดอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ระดับ2
?ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธันยนันท์ สมบูรณ์รัตนโชค หัวหน้าสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ?ที่ ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ระดับ 2 ระดับชำนาญ (Proficiency) รุ่น 7