สมัครเรียน 038-146-123

ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น สสอท.ประจำปี 2565

-

ธันยนันท์ สมบูรณ์รัตนโชค

จิราวรรณ เนียมสกุล
ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น สสอท.ประจำปี 2565
Date : 2022-11-25 11:04:46
  • ศรีปทุม
  • ชลบุรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากร ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรายนามและรายละเอียด บุคลากรดีเด่น ม.ศรีปทุม ที่ได้รับรางวัล รวม 2  รางวัล ดังนี้

ประเภท บุคลากรดีเด่น

1.รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ระดับดีมาก ดร.ธันยนันท์ สมบูรณ์รัตนโชค หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

2.รางวัลนักวิจัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชมเชย ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ทั้งนี้ บุคลากรดีเด่น เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัล จาก สสอท. ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

-
-