สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลขวัญใจ YIC ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium

ทีม Not Six แนวคิดบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารรักษ์โลก (zero waste packaging)
- การลดขยะจากภาชนะโฟมและพลาสติก
- การลดมลพิษทางอากาศที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 และก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ใบสับปะรด
- การนำใบสับปะรดมาทำให้เกิดประโยชน์และคุณค่า
- การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและคนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง
- การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้ได้รับการพัฒนาและฝึกอาชีพให้ยั่งยืน

ทีม The Zale แนวคิดครกสารพัดหอย ลดขยะจากเศษเปลือกหอย
- อยากลดปริมาณขยะที่ไม่ได้เกิดคุณค่าในชุมชน ให้กลับมามีคุณค่ามีราคาให้กับชุมชน

กนกวรรณ สกุลทรงเดช

กชพร อภัยวงษ์

ศศิประภา บุญมา

จิตรลดา กกกลาง

พรรณนารา สมบุญเจริญ

ศศินิภา ทองพราว

นวพล เกษมธารนันท์

จิรวัฒน์ เหรียญศิริ

ธีรวัฒน์ สงวนปัทมาวัลย์

ศุภณัฐ ธรรมวาจา

ณัฐกุล บุญเลิศ

วนิดา สกุลวงศ์นาวี
1.) ทีม Not Six แนวคิดบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารรักษ์โลก (zero waste packaging)
2.) ทีม The Zale แนวคิดครกสารพัดหอย ลดขยะจากเศษเปลือกหอย
Date : 2023-06-07 06:30:55
  • โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
  • ศรีปทุมชลบุรี
  • SPUC
  • Logistics
  • LogisticsSPU

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Hackathonต่อยอดโครงการพัฒนาพื้นที่
ภายใต้แนวคิด BCG ของ APEC Regional Youth Symposium
ซึ่งกิจกรรมโครงการ APEC Regional Youth Symposium
จัดขึ้นจากแพลตฟอร์ม Youth In Charge



ดย บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนต่อการพัฒนาพื้นที่ของตนอย่างสมดุล ทั่วถึง และยั่งยืน
โดยจ?ะสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนเพื่อไปนำเสนอต่อผู้นำจากภาคส่วนต่างๆ ในช่วงปลายปี 2565



โดยมีนักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ได้เข้าร่วมการแข่งขันเสนอไอเดียในการพัฒนาภูมิภาคและประเทศไทย ด้วยแนวคิด BCG Model ได้แก่

ทีม Not Six แนวคิดบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารรักษ์โลก (zero waste packaging)
ได้รับรางวัลขวัญใจ YIC (Youth In Charge)
และได้รับการคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งของทีมภาคตะวันออกทำกิจกรรมสร้างไอเดีย สร้างสังคมให้น่าอยู่
ร่วมกับตัวแทนของประเทศไทยจากอีก 4 ภูมิภาค ในการร่วมเข้าร่วมกิจกรรม Workshop
และนำเสนอผลงานต่อผู้นำในภาคส่วนต่างๆในช่วงการจัดการประชุม ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC 2022) ต่อไป

ทีม Not Six แนวคิดบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารรักษ์โลก (zero waste packaging)



น.ส.กชพร อภัยวงษ์ 64701481 ปี 4
น.ส.ศศิประภา บุญมา 64703265 ปี 4
น.ส.จิตรลดา กกกลาง 64704246 ปี 4
น.ส.พรรณนารา สมบุญเจริญ 64701796 ปี 4
น.ส.ศศินิภา ทองพราว 64700215 ปี 4
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช



ทีม The Zale แนวคิดครกสารพัดหอย ลดขยะจากเศษเปลือกหอย



เข้าร่วมการแข่งขัน
นายจิรวัฒน์ เหรียญศิริ 62706280 ปี 4
นายธีรวัฒน์ สงวนปัทมาวัลย์ 64704715 ปี 4
นายศุภณัฐ ธรรมวาจา 64705436 ปี 4
น.ส.ณัฐกุล บุญเลิศ 62701127 ปี 4
น.ส.วนิดา สกุลวงศ์นาวี 62709021 ปี 4
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์



ทีม Not Six แนวคิดบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารรักษ์โลก (zero waste packaging)
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากใบสับปะรดและย่อยสลายเองได้ ในรูปแบบ 0 waste และมีการใส่เมล็ดพันธุ์ลงไปในผลิตภัณฑ์เพื่อให้การย่อยสลายมีผลประโยชน์เพิ่มขึ้น

ทีม The Zale แนวคิดครกสารพัดหอย ลดขยะจากเศษเปลือกหอย
- ก่อนหน้านี้กลุ่มเราได้มีโครงงานมาก่อนแล้วคือ ครกสารพัดหอยซึ่งปริมาณหอยส่วนมากจะเป็นเปลือกหอยนางรมซึ่งที่รู้กัน เปลือกหอยนางรมมีความเเข็งเเรง ทนทาน มีประโยชน์ในตัวของเปลือกมันเอง เราจึงเล็งเห็นการเปลี่ยนเเปลงในเชิงธุรกิจอย่างมากที่จะนำเปลือกหอยเหล่านี้มาทำเป็นปูนผง เปลี่ยนจากรูปแบบครกให้เป็นเเผ่น smartbord หรือเเผ่นโครงสร้างบ้าน ซึ่งเเน่นอนหากทำสำเร็จ จะเกิดรายได้ทางธุรกิจ เเละอาจจะเกิดธุรกิจใหม่ขึ้น
ทีม Not Six แนวคิดบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารรักษ์โลก (zero waste packaging)
- ภาชนะจากโฟมและพลาสติกมีการทดแทนจากผลิตภัณฑ์ของเรา
- ภาชนะจากโฟมและพลาสติกมีจำนวนลดลง
- ลดการเกิดมลพิษทางอากาศจากการกำจัดใบสับปะรดที่ผิดวิธี
- วิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติ100%ไม่ก่อให้เกิดสารปนเปื้อนและสารตกค้างจากการใช้ผลิตภัณฑ์
- เพิ่มรายให้ให้เกษตรกรและคนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง

ทีม The Zale แนวคิดครกสารพัดหอย ลดขยะจากเศษเปลือกหอย
- ลดปริมาณขยะในชุมชน
- สร้างรายได้ให้กับชุมชน
- เกิดธุรกิจใหม่ภายในชุมชนเเละผู้ประกอบการเอง