NEWS & ACTIVITIES

SPU SHOWCASE


รางวัลผู้บริหาร

รางวัลผู้บริหาร

-

-

โลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลขวัญใจ YIC ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium

โลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลขวัญใจ YIC ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium..

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คว้ารางวัล Excellence ผลงานวิจัย ประเภทบรรยายในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่10 (AUCC Conference)

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัล Excellence ผลงานวิจัย ประเภทบรรยายในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่10 (AUCC Conference) ..

โจนิน

โจนิน..

SPU NEWS

SPU CHANNEL