NEWS & ACTIVITIES

SPUC SHOWCASE


สื่อ VDO: Value Proposition Canvas เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการให้กับธุรกิจ

สื่อ VDO: Value Proposition Canvas เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการให้กับธุรกิจ

โลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลขวัญใจ YIC ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium

โลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลขวัญใจ YIC ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium

รางวัลผู้บริหาร

รางวัลผู้บริหาร..

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คว้ารางวัล Excellence ผลงานวิจัย ประเภทบรรยายในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่10 (AUCC Conference)

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัล Excellence ผลงานวิจัย ประเภทบรรยายในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่10 (AUCC Conference) ..

โจนิน

โจนิน..

SPUC NEWS

SPUC CHANNEL