โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ....

เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัลเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Innovation for providing academic services to the society in the digital age For sustainable development goals (SDGs).

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สภาทนายความ


ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ