Academic Conference
หน้าแรก
(Home)
หลักการและเหตุผล
(Rationales)
วัตถุประสงค์
(Objectives)
กำหนดการ 
(Schedule)
กำหนดการส่งผลงานวิชาการ 
(Submission Schedule)
รายละเอียดวิธีการเขียนบทความ
(Paper Guideline)
การส่งบทความ
(Paper Submission)
การนำเสนอผลงาน 
(Presentation Formats)
- แบบบรรยาย (Oral Presentation)
Templates บทความ(TH)
Templates บทความ(EN)
อัตราค่าลงทะเบียน
(Registration Fees)
ติดต่อสอบถาม
(Contact)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 1
( 2011 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 2
( 2012 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 3
( 2013 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 4
( 2014 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 5
( 2015 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 6
( 2016 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 7
( 2017 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 8
( 2018 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 9
( 2019 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 10
( 2021 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 11
( 2022 )
(Proceedings)
การส่งบทความ

1. ผู้ส่งบทความวิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้น โดยที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และลิขสิทธิ์ของงานวิจัยที่ตีพิมพ์จะเป็นของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

2. ในกรณีที่ผลงานวิจัยมีผู้รับผิดชอบมากกว่า 1 คน ผู้ที่จะนำผลงานวิจัยนั้นมานำเสนอจะต้องมีเอกสารรับรองจากผู้ร่วมงานว่า ผู้นำเสนอผลงานวิจัยมีส่วนรับผิดชอบในผลงานนี้ไม่น้อยกว่า 50%

3. ในกรณีที่ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ให้ระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก และระบุชื่ออาจารย์ ที่ปรึกษาเป็นชื่อที่สอง และ/หรือสาม โดยให้ระบุตำแน่งทางวิชาการพร้อมสังกัดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ด้วย

4. ส่งต้นฉบับในเว็บไซต์หลังจากชำระเงินค่าลงทะเบียนตามอัตราที่กำหนดแล้ว หรือติดต่อได้ที่

email : research@chonburi.spu.ac.th ด้วย MS Word 2007 เท่านั้น (ไม่รับ PDF File)

การส่งต้นฉบับออนไลน์ ทำได้ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนสำเร็จ ท่านจึงสามารถเข้าสู่ระบบได้2. เข้าสู่ระบบ http://www.chonburi.spu.ac.th/spuccon2022/index.php?page=login3. การส่งบทความให้คลิกที่ เมนู การส่งบทความ หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว

4. อ่านรายละเอียด ขั้นตอนการ Upload Paper และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน


5. เมื่อผลงานวิจัยได้แก้ไขตามความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งคืนกลับมาแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งหนังสือตอบรับให้ท่านนำเสนอผลงานได้ พร้อมกันนี้เจ้าของผลงานวิจัยต้องยืนยันโดยตอบรับการนำเสนอในระบบ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะจำกัดจำนวนผลงานที่จะนำเสนอเพียง 80 ผลงานเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่

รองศาสตราจารย์ ประภัสสร คำสวัสดิ์
โทรศัพท์ 0 3814 6123 ต่อ 2506 หรือ 08 5905 7117
email : research@chonburi.spu.ac.th

สำนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
79 หมู่ 1 ถนนบางนา – ตราด  ตำบลคลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3814 6123 ต่อ 2506
โทรสาร 0 3814 6011
ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันจันทร์

https://www.chonburi.spu.ac.th/spuccon2022

Article Submission


1. Research owner is responsible for the legal consequences which may arise. Sripatum University Chonburi Campus is not affiliated and the licensing of the research will be published by the Sripatum University Chonburi Campus’s right.
2. In case the research is responsible for more than one person, the presenter is required to have  a certificate from a colleague that he/she contributed not less than 50%.
3. In case the research is an integral part of education, put the student's name first then the consulting professor second and / or third and provide the academic status with affiliation in both Thai and English.

4. Submit the original to website after paying the registration fee at the specified rate or contact

         email : research@chonburi.spu.ac.th using MS Word 2007 
         (PDF File is not accepted)

Submitting the original work online:
1. Check the status you can log in after you’ve been registered.2. Access:  http://www.chonburi.spu.ac.th/spuccon2021/index.php?page=login3. Submitting articles by clicking the menu bar under the ‘Submit Article’ tap


4. Read the description of how to upload paper and fill them correctly.


5. When the research was edited by the Board of Experts and returned, the university will send a response for your presentation together with your confirmation in the system.
The university will limit the amount of contributions to 300 works only.
Note: For more information please contact The Research office
Tel. 0-3814-6123 extension 2506 / 08-9188-77155
Line ID : dr.jacksparrow email :research@chonburi.spu.ac.th
Sripratum University Chonburi Campus
79 Bangna - Trad Road, Klong Tamru, Amphur Muang, Chonburi..
Tel. 0-3814-6123 extension 2506 
Fax. 0-3814-6011
https://www.chonburi.spu.ac.th/spuccon2021