Academic Conference
หน้าแรก
(Home)
หลักการและเหตุผล
(Rationales)
วัตถุประสงค์
(Objectives)
กำหนดการ 
(Schedule)
กำหนดการส่งผลงานวิชาการ 
(Submission Schedule)
รายละเอียดวิธีการเขียนบทความ
(Paper Guideline)
การส่งบทความ
(Paper Submission)
การนำเสนอผลงาน 
(Presentation Formats)
- แบบบรรยาย (Oral Presentation)
Templates บทความ(TH)
Templates บทความ(EN)
อัตราค่าลงทะเบียน
(Registration Fees)
ติดต่อสอบถาม
(Contact)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 1
( 2011 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 2
( 2012 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 3
( 2013 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 4
( 2014 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 5
( 2015 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 6
( 2016 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 7
( 2017 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 8
( 2018 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 9
( 2019 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 10
( 2021 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 11
( 2022 )
(Proceedings)
กำหนดการ

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
2022 SPUC National and International Conference

เรื่อง งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.
โดยรูปแบบการประชุมออนไลน์ ระบบ Zoom

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนรับรหัสในช่วงเช้า
- ผ่านระบบออนไลน์ สแกน QR code
09.00 - 09.45 น. เข้าร่วมการประชุมผ่านการประชุมออนไลน์ด้วย zoom meeting
พิธีเปิด
- กล่าวรายงาน โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน
รองศาสตราจารย์กาญจนา มณีแสง
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต
09.45 - 11.00 น. บรรยายพิเศษ ภาคภาษาไทย เรื่อง การวิจัยในยุคดิจิทัล
- โดย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
11.00 - 12.00 น. บรรยายพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง SCRUM For Industry
- โดย ที่ปรึกษา และโค้ชด้าน Agile & Scrum และการพัฒนาธุรกิจ
อาจารย์มงคล หงษ์ชัย
12.00 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.30 - 16.30 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย
- ระดับนานาชาติ
คณะกรรมการกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
- ระดับชาติ
คณะกรรมการกลุ่มย่อยกลุ่มที่ 3, 4, 5, 6, 7 และกลุ่ม 8
16.30 น. ปิดการประชุม
*update 18-06-2565
การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2565

เรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น.
โดยรูปแบบการประชุมออนไลน์ ระบบ Zoom
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

10 ม.ค. 65  เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจส่งผลงานวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุม
10 ม.ค. 65 - 30 เม.ย. 65  ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (8-10 หน้า) เพื่อรับพิจารณา
 รอบที่ 1
30 เม.ย. 65  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนนำเสนอผลงาน
1 พ.ค. 65  นำเสนอบทความวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย
10 พ.ค. 65  วันสุดท้ายที่ผู้ทรงคุณวุฒิส่งบทความกลับเพื่อให้เจ้าของบทความแก้ไข
31 พ.ค. 65  วันสุดท้ายที่เจ้าของบทความปรับแก้บทความตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
 และส่งบทความวิจัยคืน
1 มิ.ย. 65  ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกในการนําเสนอ
 และส่งบทความวิจัยคืน
 รอบที่ 2
1 - 15 พ.ค. 65  ลงทะเบียนผู้สนใจส่งผลงานวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุม
1 - 15 พ.ค. 65  ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (8-10 หน้า) เพื่อรับพิจารณา
15 พ.ค. 65  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนนำเสนอผลงาน
16 พ.ค. 65  นำเสนอบทความวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย
25 พ.ค. 65  วันสุดท้ายที่ผู้ทรงคุณวุฒิส่งบทความกลับเพื่อให้เจ้าของบทความแก้ไข
10 มิ.ย. 65  วันสุดท้ายที่เจ้าของบทความปรับแก้บทความตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
 และส่งบทความวิจัยคืน
20 มิ.ย. 65  ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอ
25 มิ.ย. 65  ผู้นำเสนอยืนยันการเข้าร่วมประชุมฯผ่านระบบ line group
1 ก.ค. 65  นำเสนอผลงานผ่านระบบ VDO conference (Zoom meeting)

1.  บทความมีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเอกสารอ้างอิง)
2.  การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้กำหนดขอบกระดาษ 1.25 นิ้ว (3.17 ซม.) โดยรอบ
3.  ตัวอักษรให้ใช้ TH Sarabun PSK ดังนี้
        3.1  ชื่อเรื่องภาษาไทย ขนาด 20 ตัวหนา กลางหน้ากระดาษ และชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
ขนาด 20 ตัวหนา กลางหน้ากระดาษ
        3.2  ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ขนาด 16 ตัวหนา
ชิดขอบขวา
        3.3   เชิงอรรถ ขนาด 14 ตัวธรรมดา ชิดขอบซ้าย ประกอบด้วย
        -  (กรณีเป็นนักศึกษา) ประเภทของผลงาน ชื่อสถาบันการศึกษา ปีการศึกษา สถานะของบุคคล
           (ทั้งตัวนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม) เช่น


* วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2563
** นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
*** รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชากฎหมายมหาชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
                       -  (กรณีเป็นนักวิจัย) คำอธิบายพิเศษของผลงาน (ถ้ามี) สถานะของบุคคล ชื่อสถาบัน เช่น
* ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2563
** รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชากฎหมายมหาชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
                    
                       
        3.4  หัวเรื่อง ขนาด 18 ตัวหนา ชิดขอบซ้าย
        3.5  รายละเอียด/เนื้อเรื่อง ขนาด 16 ตัวธรรมดา
4.  ตาราง ให้วางตารางใกล้ตำแหน่งที่อ้างถึงในบทความ พิมพ์ชื่อและลำดับของตารางเหนือตารางและ
พิมพ์คำอธิบายเพิ่มเติมใต้ตาราง
5.  ส่วนประกอบหลักในหัวข้อประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย
        -  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
        -  ชื่อผู้เขียน  (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
        -  บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) พร้อมคำสำคัญอย่างน้อย 2 คำ
        -  บทนำ
        -  กรอบแนวคิดและทฤษฎี
        -  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        -  วิธีการดำเนินการวิจัย
        -  ผลการวิจัย
        -  อภิปรายผล
        -  ข้อเสนอแนะ
        -  บรรณานุกรม

 

6.  การอ้างอิงในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (Author-date in-text citation)
ตามตัวอย่าง

(จรัส  สุวรรณเวลา,  2553, หน้า  20)

7.  การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (reference citation) รวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิง
ในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ บรรณานุกรม
สำหรับผลงานวิชาการภาษาไทย หรือ REFERENCE สำหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ ใช้
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) ดังตัวอย่างการ
เขียนบรรณานุกรม


บรรณานุกรม

จรัส สุวรรณเวลา.  (2553).  จุดบอดบนทางสู่ธรรมาภิบาล บทบาทของบอร์ดองค์การมหาชน (พิมพ์ครั้งที่ 2). 
        กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญเสริม บุญเจริญผล.  (2553).  จีดีพี อะไรกันหนักหนา (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก: http://www.jobpub.com/
        articles/showarticle.asp?id=630 [2553, 9 ตุลาคม].
ฟิสค์, ปีเตอร์.  (2553).  ลูกค้าอัจฉริยะ แปลจากเรื่อง Customer genius (วัฒนา มานะวิบูลย์, แปล).  กรุงเทพฯ:
        เนชั่นบุ๊คส์.
วงศ์เดือน ภานุวัฒนากูล และสุรพงษ์ ยิ้มละมัย.  (2553).  อัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองหาดใหญ่. 
        ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2(1), หน้า 26-41.
Davis, Beverly M.  (2004).  The impact of leadership on employee motivation (Online).  Available:
        http://www.lib.umi.com/digital dissertations/gateway/full citation & abstract/AAT MQ89924
        [2005, May 27].
Morgan, Nigel, Pritchard, Annette, & Pride, Roger.  (2010).  Destination branding: Creating the unique
        destination proposition.  London: Elsevier.
Robinson, Peter (Ed.).  (2009).  Operations management in the travel industry. Cambridge, MA: CAB
         International.

 

Description on Article Writing

1. The article should not exceed 8 pages of A4 paper (including Thai and English abstracts and references)
2. Margins setting should be 1.25 inches (3.17 cm) round.
3. Using TH Sarabun PSK font as specified below;
        3.1 Thai Title, size 20 in bold and set center. English Title, capitalize, size 20 in bold and set
center,
        3.2 Author’s name in Thai and English with academic positions (if any), size 16 in bold and set
right-aligned,
        3.3 Footnote, size 14 in normal and set left-aligned which includes;
        - (for students) type of research, name of the university, academic year, status of the person (both the student and the faculty supervisor) e.g. * LL.M. thesis, Department of Public Law, Sripratum University Chonburi Campus, Academic Year 2020.
** Students of LL.M., Graduate School, Sripratum University Chonburi Campus
*** Associate Professor, Faculty of Law, Graduate School, Sripratum University Chonburi Campus
- (for researchers) a description of the work (if any) the status of such institutions e.g.


* Research funded by Sripratum University Chonburi Campus, Academic Year 2013.
** Associate Professor, Department of Public Law, Sripratum University Chonburi Campus      


                       
        3.4 Title size 18 in bold and set left-aligned.
        3.5 Details /body size 16 in normal.
4. Table, set the alignment of the table near the position referred to in the article. Type the name and number of tables in order and put the additional description below.
5. The main components of the topics include;
        -   Title (in Thai and English)
        -  Author (in Thai and English)
        -  Abstract (in Thai and English) with at least two keywords.
        -  Preface
        -  Concepts and Theories
        -  Research Objectives                                                  
        -  Research Conductive
        -  Research Result
        -  Discussions
        -  Suggestions
        -  Bibliography

6. Referring to the body of the research should be in Author-date in-text citation as the following example;
(Charas  Suwanwaela,  2010, Page  20)  
7. Reference citation compiles a list of all documents that the author has referenced in writing which has been sorted alphabetically by authors under the bibliography.
For Academic Research Thai Language or REFERENCE for Academic Research English Language use the model reference series of APA (American Psychological Association) as an example of bibliography writing.

Bibliography

Charas  Suwanwaela (2010).  The Blind Spot on the Road to Good Governance: The Role of the Board Public Organization (2nd Edition).
        Bangkok: Chulalongkorn University.
Boonserm  Booncharoenphon. (2010). GDP: What terrible word?  (online). Access available at
http://www.jobpub.com/ 
        articles/showarticle.asp?id=630 [2010, 9th October].
Fisk, Peter. (2010). Translated from ‘Customer Genius’ (Wattana Manawiboon, translator). Bangkok.
        Nation Books.
Wongduan Panuwattanakoon and Surapong Yimlamai. (2010). Identities of the Thai – Chinese Descent in Hat Yai city.
        Liberal Arts, Songklanakarin University Hat Yai Campus, 2 (1), page 26-41.
Davis, Beverly M.  (2004).  The impact of leadership on employee motivation (Online).  Available: 
        http://www.lib.umi.com/digital dissertations/gateway/full citation & abstract/AAT MQ89924 
        [2005, May 27].
Morgan, Nigel, Pritchard, Annette, & Pride, Roger.  (2010).  Destination branding: Creating the unique 
        destination proposition.  London: Elsevier.
Robinson, Peter (Ed.).  (2009).  Operations management in the travel industry. Cambridge, MA: CAB 
         International.

1. ผู้ส่งบทความวิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้น โดยที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และลิขสิทธิ์ของงานวิจัยที่ตีพิมพ์จะเป็นของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

2. ในกรณีที่ผลงานวิจัยมีผู้รับผิดชอบมากกว่า 1 คน ผู้ที่จะนำผลงานวิจัยนั้นมานำเสนอจะต้องมีเอกสารรับรองจากผู้ร่วมงานว่า ผู้นำเสนอผลงานวิจัยมีส่วนรับผิดชอบในผลงานนี้ไม่น้อยกว่า 50%

3. ในกรณีที่ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ให้ระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก และระบุชื่ออาจารย์ ที่ปรึกษาเป็นชื่อที่สอง และ/หรือสาม โดยให้ระบุตำแน่งทางวิชาการพร้อมสังกัดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ด้วย

4. ส่งต้นฉบับในเว็บไซต์หลังจากชำระเงินค่าลงทะเบียนตามอัตราที่กำหนดแล้ว หรือติดต่อได้ที่

email : research@chonburi.spu.ac.th ด้วย MS Word 2007 เท่านั้น (ไม่รับ PDF File)

การส่งต้นฉบับออนไลน์ ทำได้ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนสำเร็จ ท่านจึงสามารถเข้าสู่ระบบได้2. เข้าสู่ระบบ http://www.chonburi.spu.ac.th/spuccon2022/index.php?page=login3. การส่งบทความให้คลิกที่ เมนู การส่งบทความ หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว

4. อ่านรายละเอียด ขั้นตอนการ Upload Paper และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน


5. เมื่อผลงานวิจัยได้แก้ไขตามความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งคืนกลับมาแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งหนังสือตอบรับให้ท่านนำเสนอผลงานได้ พร้อมกันนี้เจ้าของผลงานวิจัยต้องยืนยันโดยตอบรับการนำเสนอในระบบ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะจำกัดจำนวนผลงานที่จะนำเสนอเพียง 80 ผลงานเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่

รองศาสตราจารย์ ประภัสสร คำสวัสดิ์
โทรศัพท์ 0 3814 6123 ต่อ 2506 หรือ 08 5905 7117
email : research@chonburi.spu.ac.th

สำนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
79 หมู่ 1 ถนนบางนา – ตราด  ตำบลคลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3814 6123 ต่อ 2506
โทรสาร 0 3814 6011
ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันจันทร์

https://www.chonburi.spu.ac.th/spuccon2022

Article Submission


1. Research owner is responsible for the legal consequences which may arise. Sripatum University Chonburi Campus is not affiliated and the licensing of the research will be published by the Sripatum University Chonburi Campus’s right.
2. In case the research is responsible for more than one person, the presenter is required to have  a certificate from a colleague that he/she contributed not less than 50%.
3. In case the research is an integral part of education, put the student's name first then the consulting professor second and / or third and provide the academic status with affiliation in both Thai and English.

4. Submit the original to website after paying the registration fee at the specified rate or contact

         email : research@chonburi.spu.ac.th using MS Word 2007 
         (PDF File is not accepted)

Submitting the original work online:
1. Check the status you can log in after you’ve been registered.2. Access:  http://www.chonburi.spu.ac.th/spuccon2021/index.php?page=login3. Submitting articles by clicking the menu bar under the ‘Submit Article’ tap


4. Read the description of how to upload paper and fill them correctly.


5. When the research was edited by the Board of Experts and returned, the university will send a response for your presentation together with your confirmation in the system.
The university will limit the amount of contributions to 300 works only.
Note: For more information please contact The Research office
Tel. 0-3814-6123 extension 2506 / 08-9188-77155
Line ID : dr.jacksparrow email :research@chonburi.spu.ac.th
Sripratum University Chonburi Campus
79 Bangna - Trad Road, Klong Tamru, Amphur Muang, Chonburi..
Tel. 0-3814-6123 extension 2506 
Fax. 0-3814-6011
https://www.chonburi.spu.ac.th/spuccon2021