Academic Conference
หน้าแรก
(Home)
หลักการและเหตุผล
(Rationales)
วัตถุประสงค์
(Objectives)
กำหนดการ 
(Schedule)
กำหนดการส่งผลงานวิชาการ 
(Submission Schedule)
รายละเอียดวิธีการเขียนบทความ
(Paper Guideline)
การส่งบทความ
(Paper Submission)
การนำเสนอผลงาน 
(Presentation Formats)
- แบบบรรยาย (Oral Presentation)
Templates บทความ(TH)
Templates บทความ(EN)
อัตราค่าลงทะเบียน
(Registration Fees)
ติดต่อสอบถาม
(Contact)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 1
( 2011 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 2
( 2012 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 3
( 2013 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 4
( 2014 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 5
( 2015 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 6
( 2016 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 7
( 2017 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 8
( 2018 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 9
( 2019 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 10
( 2021 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 11
( 2022 )
(Proceedings)
รายละเอียดวิธีการเขียนบทความ (ดูตัวอย่างการพิมพ์บทความวิจัย Template ประกอบ)
1.  บทความมีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเอกสารอ้างอิง)
2.  การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้กำหนดขอบกระดาษ 1.25 นิ้ว (3.17 ซม.) โดยรอบ
3.  ตัวอักษรให้ใช้ TH Sarabun PSK ดังนี้
        3.1  ชื่อเรื่องภาษาไทย ขนาด 20 ตัวหนา กลางหน้ากระดาษ และชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
ขนาด 20 ตัวหนา กลางหน้ากระดาษ
        3.2  ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ขนาด 16 ตัวหนา
ชิดขอบขวา
        3.3   เชิงอรรถ ขนาด 14 ตัวธรรมดา ชิดขอบซ้าย ประกอบด้วย
        -  (กรณีเป็นนักศึกษา) ประเภทของผลงาน ชื่อสถาบันการศึกษา ปีการศึกษา สถานะของบุคคล
           (ทั้งตัวนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม) เช่น


* วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2563
** นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
*** รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชากฎหมายมหาชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
                       -  (กรณีเป็นนักวิจัย) คำอธิบายพิเศษของผลงาน (ถ้ามี) สถานะของบุคคล ชื่อสถาบัน เช่น
* ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2563
** รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชากฎหมายมหาชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
                    
                       
        3.4  หัวเรื่อง ขนาด 18 ตัวหนา ชิดขอบซ้าย
        3.5  รายละเอียด/เนื้อเรื่อง ขนาด 16 ตัวธรรมดา
4.  ตาราง ให้วางตารางใกล้ตำแหน่งที่อ้างถึงในบทความ พิมพ์ชื่อและลำดับของตารางเหนือตารางและ
พิมพ์คำอธิบายเพิ่มเติมใต้ตาราง
5.  ส่วนประกอบหลักในหัวข้อประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย
        -  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
        -  ชื่อผู้เขียน  (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
        -  บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) พร้อมคำสำคัญอย่างน้อย 2 คำ
        -  บทนำ
        -  กรอบแนวคิดและทฤษฎี
        -  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        -  วิธีการดำเนินการวิจัย
        -  ผลการวิจัย
        -  อภิปรายผล
        -  ข้อเสนอแนะ
        -  บรรณานุกรม

 

6.  การอ้างอิงในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (Author-date in-text citation)
ตามตัวอย่าง

(จรัส  สุวรรณเวลา,  2553, หน้า  20)

7.  การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (reference citation) รวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิง
ในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ บรรณานุกรม
สำหรับผลงานวิชาการภาษาไทย หรือ REFERENCE สำหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ ใช้
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) ดังตัวอย่างการ
เขียนบรรณานุกรม


บรรณานุกรม

จรัส สุวรรณเวลา.  (2553).  จุดบอดบนทางสู่ธรรมาภิบาล บทบาทของบอร์ดองค์การมหาชน (พิมพ์ครั้งที่ 2). 
        กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญเสริม บุญเจริญผล.  (2553).  จีดีพี อะไรกันหนักหนา (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก: http://www.jobpub.com/
        articles/showarticle.asp?id=630 [2553, 9 ตุลาคม].
ฟิสค์, ปีเตอร์.  (2553).  ลูกค้าอัจฉริยะ แปลจากเรื่อง Customer genius (วัฒนา มานะวิบูลย์, แปล).  กรุงเทพฯ:
        เนชั่นบุ๊คส์.
วงศ์เดือน ภานุวัฒนากูล และสุรพงษ์ ยิ้มละมัย.  (2553).  อัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองหาดใหญ่. 
        ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2(1), หน้า 26-41.
Davis, Beverly M.  (2004).  The impact of leadership on employee motivation (Online).  Available:
        http://www.lib.umi.com/digital dissertations/gateway/full citation & abstract/AAT MQ89924
        [2005, May 27].
Morgan, Nigel, Pritchard, Annette, & Pride, Roger.  (2010).  Destination branding: Creating the unique
        destination proposition.  London: Elsevier.
Robinson, Peter (Ed.).  (2009).  Operations management in the travel industry. Cambridge, MA: CAB
         International.

 

Description on Article Writing

1. The article should not exceed 8 pages of A4 paper (including Thai and English abstracts and references)
2. Margins setting should be 1.25 inches (3.17 cm) round.
3. Using TH Sarabun PSK font as specified below;
        3.1 Thai Title, size 20 in bold and set center. English Title, capitalize, size 20 in bold and set
center,
        3.2 Author’s name in Thai and English with academic positions (if any), size 16 in bold and set
right-aligned,
        3.3 Footnote, size 14 in normal and set left-aligned which includes;
        - (for students) type of research, name of the university, academic year, status of the person (both the student and the faculty supervisor) e.g. * LL.M. thesis, Department of Public Law, Sripratum University Chonburi Campus, Academic Year 2020.
** Students of LL.M., Graduate School, Sripratum University Chonburi Campus
*** Associate Professor, Faculty of Law, Graduate School, Sripratum University Chonburi Campus
- (for researchers) a description of the work (if any) the status of such institutions e.g.


* Research funded by Sripratum University Chonburi Campus, Academic Year 2013.
** Associate Professor, Department of Public Law, Sripratum University Chonburi Campus      


                       
        3.4 Title size 18 in bold and set left-aligned.
        3.5 Details /body size 16 in normal.
4. Table, set the alignment of the table near the position referred to in the article. Type the name and number of tables in order and put the additional description below.
5. The main components of the topics include;
        -   Title (in Thai and English)
        -  Author (in Thai and English)
        -  Abstract (in Thai and English) with at least two keywords.
        -  Preface
        -  Concepts and Theories
        -  Research Objectives                                                  
        -  Research Conductive
        -  Research Result
        -  Discussions
        -  Suggestions
        -  Bibliography

6. Referring to the body of the research should be in Author-date in-text citation as the following example;
(Charas  Suwanwaela,  2010, Page  20)  
7. Reference citation compiles a list of all documents that the author has referenced in writing which has been sorted alphabetically by authors under the bibliography.
For Academic Research Thai Language or REFERENCE for Academic Research English Language use the model reference series of APA (American Psychological Association) as an example of bibliography writing.

Bibliography

Charas  Suwanwaela (2010).  The Blind Spot on the Road to Good Governance: The Role of the Board Public Organization (2nd Edition).
        Bangkok: Chulalongkorn University.
Boonserm  Booncharoenphon. (2010). GDP: What terrible word?  (online). Access available at
http://www.jobpub.com/ 
        articles/showarticle.asp?id=630 [2010, 9th October].
Fisk, Peter. (2010). Translated from ‘Customer Genius’ (Wattana Manawiboon, translator). Bangkok.
        Nation Books.
Wongduan Panuwattanakoon and Surapong Yimlamai. (2010). Identities of the Thai – Chinese Descent in Hat Yai city.
        Liberal Arts, Songklanakarin University Hat Yai Campus, 2 (1), page 26-41.
Davis, Beverly M.  (2004).  The impact of leadership on employee motivation (Online).  Available: 
        http://www.lib.umi.com/digital dissertations/gateway/full citation & abstract/AAT MQ89924 
        [2005, May 27].
Morgan, Nigel, Pritchard, Annette, & Pride, Roger.  (2010).  Destination branding: Creating the unique 
        destination proposition.  London: Elsevier.
Robinson, Peter (Ed.).  (2009).  Operations management in the travel industry. Cambridge, MA: CAB 
         International.