ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ฟรี พร้อมบรรจุเข้าทำงาน

ฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ฟรี พร้อมบรรจุเข้าทำงาน

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบุคคลภายนอกที่สนใจ เข้าฝึกอบรมฟรี ด้านธุรกิจการขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศ

จบการอบรมแล้ว บรรจุเข้าทำงานในสถานประกอบการด้านธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP)

สมัครสอบคัดเลือก รับผู้ผ่านการคัดเลือก อบรม ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เพียง 50 คนเท่านั้น

เนื้อหาการฝึกอบรม

1. ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)
2. เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms and Documents Required)
    และการประกันภัยเกี่ยวกับการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
3. พิธีการศุลกากร (Customs Clearance Procedures)
4. การขนส่งทางทะเล (Seafreight)
5. การขนส่งทางอากาศ (Airfreight)
6. การบรรจุและขนถ่ายสินค้า (Operations)
7. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation / MTO)
8. โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain)
9. การตลาด (Marketing : CS & Sell Technique)
10. Introductory English for Shipping Terminology

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี 

 2. เป็นผู้ว่างงาน เพศ ชาย/หญิง

 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 4. ไม่อยู่ในระหว่างอบรมหรือศึกษาต่อ

** อบรมจบพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ LSP

 วันที่อบรมชลบุรี  (อังคาร-เสาร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.)

อบรมภาคทฤษฎี : 27 พ.ย. 61 - 10 ม.ค. 62

อบรมเชิงปฏิบัติงาน : 16 ม.ค. 62 - 5 มี.ค. 62

เลือกสถานที่เข้าอบรม :

จ.ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

หลักฐานการสมัคร :

 1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ

   1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

 4. สำเนาหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี

 หรือ หนังสือรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรี

   จำนวน 1 ชุด

สมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!!

1. ทาง ONLINE คลิ๊ก >> goo.gl/GQ961X

2. Download ใบสมัครที่ >>  Click

   2.1 กรอกใบสมัคร Scan แล้วส่งมาพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ itbs@itbsthai.com

   2.2 ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง  คุณโชติกา (โครงการอบรมฟรี)

        โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) 

        เลขที่ 19 (ชั้น 4)  ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

3.ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ส่งใบสมัครได้ที่ คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กรอกใบสมัคร Scan แล้วส่งมาพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ office.logistics@east.spu.ac.th  โทร 038 146 123 ต่อ 2811

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน