ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

อบรมฟรี! โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation) รุ่น 2

อบรมฟรี! โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation) รุ่น 2

 

รายละเอียดการรับสมัคร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อสร้างกำลังคนที่มีทักษะและศักยภาพสูงด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation) ที่มีความรู้ความเข้าใจตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
2. เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เข้าอบรมเทียบโอนความรู้จากหลักสูตรประกาศนียบัตร “การปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation)” กับรายวิชาในหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้  
ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความเชี่ยวชาญและสมรรถนะด้านลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation) ที่มีองค์ประกอบดังนี้ 
1.สามารถประยุกต์ใช้ทักษะทางด้านลีนซัพพลายเชนในอุตสาหกรรม 
• สามารถวิเคราะห์เพื่อค้นหาความสูญเปล่าหรือความสูญเสียในกระบวนการทำงานได้ 
• สามารถระบุหรือคัดเลือกหัวข้อปัญหาเพื่อทำการปรับปรุงได้ตามหลักการ Lean Supply Chain 
2.ปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยแนวคิดแบบลีนซัพพลายเชนเพื่อตอบสนองสู่ New S-Curve 
• คัดเลือก Project เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ปรับปรุง และสรุปผลลัพธ์ของ Project ได้ 
• สร้างโครงงานที่มีคุณภาพโดยพัฒนาต่อยอดจากงานที่ปฏิบัติอยู่เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ได้ 
 
ลักษณะการฝึกอบรม 

• การบรรยายภาคทฤษฎี  
• การฝึกปฏิบัติการ (Workshop)  
   - การฝึกปฏิบัติการ (Workshop) ในห้องบรรยาย 
   - การฝึกปฏิบัติการ (Workshop) ณ สถานประกอบการ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ 
• มีชิ้นงานในการอบรม (Improvement Project Assignment) 
• เสวนาแลกเปลี่ยนและประกวด Best Practices Sharing

 

ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation)

https://drive.google.com/file/d/1uQBkprEtAxmgp893YJP3v5zfvA-vyRWL/view?usp=sharing

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

038 146 123 ต่อ 2811  หรือ 087 747 1015 ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล (อาจารย์บี)

www.chonburi.spu.ac.th/logistics

 

กรอกสมัครออนไลน์เบื้องต้น

https://forms.gle/ZkZmAYthgrQinbB16

 


 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน