ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ปีการศึกษา2565

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ปีการศึกษา2565

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF)

ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิสไทยตระกูล
(รองคณบดีคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
ระดับ 3 ระดับชำนาญพิเศษ (Accomplishment) รุ่น 5

ดร.กนกวรรณ สกุลทรงเดช
ระดับ 2 ระดับชำนาญ (Proficiency) รุ่น 5

อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์
ระดับ 2 ระดับชำนาญ (Proficiency) รุ่น 6

ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล และอาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล
ระดับ 2 ระดับชำนาญ (Proficiency) รุ่น 7

 
 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน