ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

อบรมฟรี! โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) หลักสูตรตัวแทนออกของ (Customs broker) เพื่อการส่งออกและนำเข้าตามนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รุ่น 2

อบรมฟรี! โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) หลักสูตรตัวแทนออกของ (Customs broker) เพื่อการส่งออกและนำเข้าตามนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รุ่น 2

 

รายละเอียดการรับสมัคร

- รับสมัคร ผู้สนใจทำงานแล้ว หรือสถานประกอบการที่ต้องการเพิ่มศักยภาพพนักงานและพัฒนางานในสถานประกอบการด้านการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากรรวมถึงการปฏิบัติงานตัวแทนออกของ (Customs broker)

- จัดอบรมวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่ม กันยายน - ธันวาคม 2563 และเข้าให้คำแนะนำ โค้ช ณ สถานประกอบการของผู้เข้าอบรม มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564  โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ Coaching

- สามารถเก็บเครดิตเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในหลักสูตรด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยเทียบโอนเป็นหน่วยกิตการเรียน 9 หน่วยกิต

- ศึกษาดูงานในด้านพิธีการศุลกากร ปฏิบัติงานตัวแทนออกของ

- ประยุกต์องค์ความรู้สู่กิจกรรม CSR


ตารางการฝึกอบรมพัฒนา หลักสูตร ตัวแทนออกของ (Customs broker) เพื่อการส่งออกและนำเข้าตามนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รุ่น 2

https://drive.google.com/file/d/1jAz05S6eUTd5fO2bySOr34DHz4XaWG_7/view?usp=sharing

 

สิ่งที่ได้รับหลังการเข้าร่วมโครงการ

- มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ สายงานจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ผ่านพิธีการศุลกากรรับอนุญาต

- มีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรของสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยเพื่อสอบผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางกรมศุลกากร (ตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาต)

- ผู้ผ่านการอบรมรับใบประกาศนียบัตร สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ 9 หน่วยกิตเมื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

- หลักสูตร workshop นี้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานนำเข้า-ส่งออก ผู้ที่ทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ตลอดจนผู้ที่สนใจประกอบอาชีพตัวแทนออกของ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

- หลักสูตร workshop นี้เหมาะสำหรับสถานประกอบการที่ต้องการพัฒนาพนักงานด้านนำเข้า-ส่งออก ประสานงานธุรกิจระหว่างประเทศให้มีความรู้และประสานงานตัวแทนออกได้อย่างมืออาชีพ

 

รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลา 285 ชั่วโมง (ทฤษฎี 60 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 225 ชั่วโมง)

ภาคปฏิบัติฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการตนเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำแนะนำ

 

Module 1 ด้านสมรรถนะในโลกสมัยใหม่ (General Competencies) ด้วยกิจกรรม Game Based Learning

พัฒนาทักษะสู่ความเป็นผู้นำในโลกสมัยใหม่ มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ ออกแบบนวัตกรรม แก้ไขปัญหา ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือในยุคดิจิทัล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม (ทฤษฎี 15 ชั่วโมง ปฏิบัติ 50 ชั่งโมง)

- ทักษะทางสังคมและชีวิต (Social and Life Balance)

- ความสามารถที่เป็นสากล (Globally Talented)

- กลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจสมัยใหม่

- มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Engaged) 

 

Module 2 ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะทางด้านตัวแทนออกของ (Customs Broker) และทักษะการจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อการค้าส่งออกและนำเข้า (Professional และ Experiential Skill) (ทฤษฎี 45 ชั่วโมง ปฏิบัติ 175 ชั่งโมง) ภาคปฏิบัติฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการตนเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำแนะนำ

เนื้อหาด้านตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้าเพื่อเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร

จรรยาบรรณตัวแทนออกของ

กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก

หลักการเสียภาษีสำหรับการนำเข้าส่งออก

ความรู้เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร และหลักเกณฑ์การตีความพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ 2017

การจำแนกประเภทพิกัดอัตราขาเข้าตอนที่ 1-97

พิกัดภาคฯภาค 4 และฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ ระบบฮาร์โมไนซ์ 2017

การกำหนดราคาศุลกากรตามความตกลงแกตต์ (GATT Valuation)

การวางประกัน อุทธรณ์ การประเมินอากรและการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย

กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (Rule of origin) และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (CO)

การสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาออกและชาเข้า

- พิธีการศุลกากรว่าด้วยการส่งออก และนำเข้าแบบไร้เอกสาร (Paperless) การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW

- การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า-ขาออก

- พิธีการฯเฉพาะเรื่อง และการดำเนินงานอื่นส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์

- สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร-การคืนอากรตามมาตรา 29 การชดเชยอากร คลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตปลอดอากร (FreeZone)

- เขตประกอบการเสรี(IEAT) และการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

- พิธีการศุลกากร และการตรวจปล่อยทางอากาศยาน

- การฝึกปฏิบัติคีย์ใบขน ผ่านระบบออนไลน์ของศุลกากร
 

ด้านการจัดการด้านโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก

- การจัดการโลจิสติกส์ปฏิบัติการ

- การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์

- การจัดการสินค้าคงคลัง

- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์

- การจัดการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อโลจิสติกส์และอุปกรณ์ยกขน เคลื่อนย้าย

- เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์

- การวินิจฉัยปัญหาทางโลจิสติกส์ตามแนวคิด Shindan

- แนวคิดเรื่องต้นทุนโลจิสติกส์

- แนวคิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

- หลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

- การพัฒนาโครงงานเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
 

กิจกรรมการศึกษาดูงานพิธีการนำเข้าส่งออก และการปฏิบัติงานตัวแทนออกของ  1 วัน

จำนวนการรับสมัครและเงื่อนไข

- รับจำนวนจำกัดเพียง 60-80  ท่าน

- เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม เพียงสถานประกอบการที่สังกัดรับรองการเข้าร่วมอบรมตลอดโครงการ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- เป็นพนักงานประจำในสถานประกอบการ

- ไม่จำกัดอายุ เพศ

- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชาที่จบ

- มีประสบการณ์ทำงาน

 

เอกสารประกอบการเข้าพิจารณาอบรม *อย่างละ 3 ชุด*

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ online  (กรอกฉบับจริงในวันที่เข้าร่วมโครงการ)

- รูปถ่าย หน้าตรง 1 นิ้ว

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาวุฒิการศึกษา

- หนังสือรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ (ติดตามภายหลังเมื่อเข้าอบรมแล้ว)

 

ดำเนินงานโดย

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

038 146 123 ต่อ 2811  www.chonburi.spu.ac.th/logistics

LINE ID : logistics-spuc


สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

โทรศัพท์ 02 661 400 5-8 ต่อ 15 คุณเล็ก ต่อ 20 คุณอาร์ม

 

กรอกสมัครออนไลน์เบื้องต้น

https://bit.ly/spucustomsbroker-2   

 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน