ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

การใช้ MS Excel แบบ Basic to Advance เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน วิทยากร อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์

การใช้ MS Excel แบบ Basic to Advance เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน วิทยากร อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
จัดอบรมโครงการกิจกรรม ฝึกทักษะ Excel for Logistics

หัวข้อบรรยาย 'การใช้ MS Excel แบบ Basic to Advance เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน'

วิทยากร อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์
อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566
เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้อง 207 อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน