ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ตัวแทนออกของ (Customs broker)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ตัวแทนออกของ (Customs broker)

การเตรียมเอกสารสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกฝึกอบรม

  1. ใบสมัคร (รับใบสมัครกรอกในวันพิธีเปิด หรือ Download ไฟล์แนบ )
  2. รูปถ่ายภาพตรง 1 ใบ
  3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  4. หนังสือรับรองจากสถานประกอบการในการให้ความร่วมมือส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม (ใช้ทดแทนค่ามัดจำเข้าอบรม 5,000 บาท)  สามารถ Download ไฟล์ตัวอย่างหนังสือรับรองดังแนบ กรณีส่งเข้าอบรมโดยสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยไม่ต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัท  สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ มีค่ามัดจำเข้าร่วมอบรมจนเสร็จสิ้นโครงการ จำนวน 5,000 บาท โดยได้รับคืนหลังเสร็จสิ้นโครงการ

เงื่อนไขการผ่านฝึกอบรม

1.มีระยะเวลาเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  

2.ส่งชิ้นงานฝึกปฏิบัติการ (Workshop Assignment) ตามที่โครงการกำหนด

กำหนดการพิธีเปิดการอบรม

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ห้อง 1407 ชั้น 14  อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

เอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง กรุณาคลิ๊กที่ข้อความ

  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
  2. ใบสมัครทางการสำหรับส่งเป็นหลักฐาน  (Word)   (Pdf.) 
  3. กำหนดการพิธีเปิดการฝึกอบรม
  4. แบบฟอร์มจดหมายรับรองจากสถานประกอบการ  (Word)   (Pdf.) 
  5. ตารางการฝึกอบรม (อาจมีการปรับลำดับหัวข้อภายหลัง)
  6. เอกสารหลักฐานแจ้งการโอนเงินมัดจำค่าอบรม

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน