ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมมาสุข ชั้น 2 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดย ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กับ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จากนั้น ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล รักษาการรองคณบดีคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ลงนามความร่วมือกับ นายเลิศชาย พงษ์โสภณ นายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาเฉพาะ

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายอาชีพโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในสายงาน ด้านการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และตัวแทนออกของ และการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในสายงานตัวแทนออกของ ตามเงื่อไงและหลักการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) เพื่อประเมินและรับรองมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็นศูนย์จัดการทดสอบสมรรถนะบุคลากรตามาตราฐานอาชีพ สาขาวิชาโลจิสติกส์ สายงานจัดส่งออกและนำเข้า

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน