ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล รองคณบดีคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ อาจารย์จิราวรรณ เนียมสกุล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี รักษาการคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด โดยมีคุณวรรษิษฐ์ จาติกวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ โดยความร่วมมือเป็นการบูรณาการคในการพัฒนาผลงานวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ การขนส่งและวิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนาและผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีซิมูเลเตอร์ จากประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเครื่องฝึกขับรถบรรทุกจำลองที่อยู่บนแพลตฟอร์ม 6DOF ให้การเคลื่อนไหวเสมือนจริง เพื่อให้การวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน