ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

นักศึกษาโลจิสติกส์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น นายกสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาโลจิสติกส์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น นายกสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิตานันท์ พูลศรี ชั้นปีที่2
นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี


สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของนักศึกษาของคณะฯ ด้านลักษณะบุคคล (Character)
ที่มุ่งเน้นมีความเข้าใจในศักยภาพของตนเอง มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานอย่างเป็นระบบ

#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน