การจัดการองค์ความรู้

knowledge

การจัดการองค์ความรู้


ปรัชญา วงจร PDCA

ปรัชญาของ PDCA (Plan –Do-Check-Act) เกิดมาจากนักสถิติชาวอเมริกาท่านหนึ่งคือ Dr. William Edwards Deming (October 14, 1900 – December 20, 1993) อาศัยที่เมือง ซูส รัฐ ไอโอวา สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางฟิกสิกส์ จากมหาวิทยาลัย ไวโอมิง ปริญญาโททางวิทยาศาสตร์จาก มหาวิทยาลัย โคโรลาโด และปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ฟิกสิกส์ (Mathematical Physics)
จาก มหาวิทยาลัย เยล ในปี 1928 Dr. William Edwards Deming เริ่มงานกับกระทรวงเกษตร (Department of Agriculture) ในปี 1928 ในตําแหน่งนักคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ ในปี 1939 Dr. William Edwards Deming ย้ายมาทํางานที่สํานักงานสํามะโนประชากร (Bureau of the Census) ปี 1946 เริ่ม สอนหนังสือที่คณะบริหารธุรกิจ New York University (N.Y.U.) ได้เป็นศาสตราจารย์ตั้งแต่ ปี 1946 และ สอนหนังสือจนถึงปี 1993 (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี7ปุ่ น, 2552)


ดาวน์โหลดเอกสารแนบ


วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล 2021-03-26

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน