หลักสูตร

Course

หลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)      : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

ชื่อย่อ (ไทย)       : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)   : B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

วิชาเอก  -

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต

 {C}   (1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                  30      หน่วยกิต

          (2)  หมวดวิชาเฉพาะ                                    92      หน่วยกิต

    (2.1) วิชาแกน                               25                หน่วยกิต

   (2.2) วิชาเอกบังคับ                         28                หน่วยกิต

   (2.3) วิชาเอกเลือก                           9                 หน่วยกิต

   (2.4) วิชาโท/ศาสตร์อื่น                             30         หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                           6       หน่วยกิต

 

 

 (1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      30      หน่วยกิต

         เลือกจากรายวิชาที่กำหนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับความเห็ยชอบจากวิทยาลัยฯ

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ                                             92                หน่วยกิต

    (2.1) วิชาแกน                              25                หน่วยกิต 

                      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BUS111

การจัดการและการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ

(Management and Business Transformation)

3(3-0-6)

BUS199

เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ

(Open Up Career Path in Business Administration)

1(0-2-1)

BUS204

การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ

(Business Information Management)

3(3-0-6)

BUS226

กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร

(Business Law and Taxation)

3(3-0-6)

BUS238

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

(English for Business Communication)

3(3-0-6)

BUS331

การเป็นผู้ประกอบการ

(Entrepreneurship)

3(3-0-6)

BUS402

การจัดการเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจ

(Strategic Management and Business Plan)

3(3-0-6)

ECO113

หลักเศรษฐศาสตร์                                     

(Principles of Economics)

3(3-0-6)

LSM205

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

(Logistics and Supply Chain Management)

3(3-0-6)

 


(2.2) วิชาเอกบังคับ                                   28     หน่วยกิต

                 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LSM203

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์

(Technology and Innovation for Logistics Management)

3(3-0-6)

LSM222

การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า

(Transportation and Distribution Management)

3(3-0-6)

LSM223

การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

(Warehouse and Inventory Management )

3(3-0-6)

LSM319
 

ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์

(Logistics Service Provider Business)

3(3-0-6)

LSM326

การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์

(Logistics Cost Analysis)

3(3-0-6)

 

LSM327

การจัดการโซ่คุณค่าและโซ่อุปสงค์

(Demand and Value Chain Management)

3(3-0-6)

 

LSM497

สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

(Seminar in Logistics and Supply Chain Management)

3(3-0-6)

LSM498

เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

(Logistics and Supply Chain Management                  Pre Co-Operative Education)

1(0-2-1)

LSM499

สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

(Logistics and Supply Chain Management Co-Operative Education)

6(0-40-0)

    

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา LSM499 สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้ ให้เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกแทน โดยได้รับอนุมัติจากวิทยาลัยฯ

 

 

2.2.2  วิชาเอกเลือก                      9       หน่วยกิต

                            ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากวิทยาลัยฯ

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LSM202

การจัดการโซ่อุปทานแบบลีน

(Lean Supply Chain Management)

3(3-0-6)

LSM301

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบลีน

(Lean Analytics)

3(3-0-6)

LSM336

การปรับปรุงกระบวนการทางโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

(Process Improvement for Industrial Logistics)  

3(3-0-6)

 

LSM337

การวางแผนการปฏิบัติการและโลจิสติกส์อุตสาหกรรม(Operations Planning and Industrial Logistics)

3(3-0-6)

 

LSM360

การรวมกลุ่มและการจัดการกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร  (Integration Management Cluster Agro-Industry)

3(3-0-6)

LSM365

กฎระเบียบมาตรฐานด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรม   

(Regular and Standards of Industrial Logistics)

3(3-0-6)

LSM368

การจัดการโซ่ความเย็นสำหรับอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร

(Cold Chain Management for Food and Agro-Industry)

3(3-0-6)

LSM385

พิธีการศุลกากร

(Customs Formality)

3(3-0-6)

LSM387

การขนส่งสินค้าทางทะเล

(Sea Freight)

3(3-0-6)

LSM388

โลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ

(International Trade Logistics)

3(3-0-6)

LSM431

โลจิสติกส์เพื่อการค้าชายแดน

(Cross-Border Trade)

3(3-0-6)

LSM461

ระบบมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร

(Standards and Quality Control for Agro-Industry)

3(3-0-6)

 

LSM462

การจัดการสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการนำเข้าส่งออก(Import and Export Management for Agro-Industry)

3(3-0-6)

LSM467

การจัดซื้อจัดหาและจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า

(Procurement and Supplier Relationships Management)

3(3-0-6)

 

LSM485

การขนส่งสินค้าทางอากาศ

(Air freight)

3(3-0-6)

LSM486

การขนส่งสินค้าทางราง

(Rail Transport)

3(3-0-6)

LSM487

การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

(Multimodal Transport)

3(3-0-6)

LSM488

ปัญหาพิเศษทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

(Special Problems in  Logistics and Supply Chain )

3(3-0-6)

LSM496

การวัดประสิทธิภาพในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

(Efficiency Evaluation in Logistics and Supply Chain)

3(3-0-6)

 

WIL432

ประสบการณ์วิชาชีพ 1

(Work-Integrated Learning 1)

3(0-20-0)

WIL433

ประสบการณ์วิชาชีพ 2

(Work-Integrated Learning 2)

3(0-20-0)

 

    (2.4)  วิชาโท/ศาสตร์อื่น                                  30 หน่วยกิต

    นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากวิชาโท หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/วิชาชีพพื้นฐาน ของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากวิทยาลัยฯ

 

              (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

                      นักศึกษาเลือกจากรายวิชา  ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากวิทยาลัยฯ        

 

วิชาโทสำหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น

          ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LSM202

การจัดการโซ่อุปทานแบบลีน

(Lean Supply Chain Management)

3(3-0-6)

LSM203

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์

(Technology and Innovation for Logistics Management)

3(3-0-6)

LSM205

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

(Logistics and Supply Chain Management)

3(3-0-6)

LSM222

การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า

(Transportation and Distribution Management)

3(3-0-6)

LSM223

การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

(Warehouse and  Inventory Management )

3(3-0-6)

LSM319

ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์

(Logistics Service Provider Business)

3(3-0-6)