ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลแนวคิดดีเด่น โล่เกียรติคุณ 2 รางวัล โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจําปี 2564 (Student Project Challenge 2021)

นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2564 ( สิงหาคม 2564- กรกฎาคม 2565)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

โครงงานไฟฟ้าจากสิ่งที่คุณมองข้าม

นางสาวศุภากร ขยิ่ม 62710020 ชั้นปีที่ 3

นานชัยณรงค์ สาผาย 62710791 ชั้นปีที่ 3

นางสาวกชพร สุขไพศาล 62709127 ชั้นปีที่ 3

 

ทีม HOW TO ทิ้งหน้ากากอนามัย ใส่ใจสังคม ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

นางสาวพรทิพา ศรีบุญจิตร์ 61700202 ชั้นปีที่ 4

นางสาวชุติมา โรจจวัฒน์ 61700904 ชั้นปีที่ 4

นางสาวพิยุดา มีเย็น 61704884 ชั้นปีที่ 4

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2564

ชื่อรางวัล

รางวัลแนวคิดดีเด่น โล่เกียรติคุณ จำนวน 2 รางวัล

โครงการ หรือ งานที่จัด

โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจําปี 2564 (Student Project Challenge 2021)  

หน่วยงานที่จัด

ภายใต้การจัดงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand) 

วันที่ได้รับรางวัล

 21 มกราคม 2565 

สถานที่รับรางวัล

รูปแบบออนไลน์ ในที่ประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

Links ข่าว

https://www.chonburi.spu.ac.th/gallery/viewGallery.php?id=12947

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน