ผลงาน

Course

ผลงาน


รองชนะเลิศอันดับที่ 1 แม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี พศ.2557

1.น.ส. ชุติมา ขำการะเกตุ 2.น.ส. วรัญญ์พร เปียงน้อย 3.น.ส. วรัญญา คงแสงจันทร์ 4.น.ส. ณัฐณิชา สาสะกุล 5.นาย นันทวัฒน์ รัตนพันธ์

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2557 ( มิถุนายน2557 –  7 สิงหาคม 2558)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

1.น.ส. ชุติมา ขำการะเกตุ รหัสนักศึกษา 55708918

2.น.ส. วรัญญ์พร เปียงน้อย รหัสนักศึกษา 55706538

3.น.ส. วรัญญา คงแสงจันทร์ รหัสนักศึกษา 55710878

4.น.ส. ณัฐณิชา สาสะกุล รหัสนักศึกษา 55712203

5.นาย นันทวัฒน์ รัตนพันธ์ รหัสนักศึกษา 55707951

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2557

ชื่อรางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

โครงการ หรือ งานที่จัด

แม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี พศ.2557

หน่วยงานที่จัด

บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับรางวัล

18 กันยายน 2557 

สถานที่รับรางวัล

บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน