ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชมเชย 2 รางวัล การแข่งขันนักปฏิบัติด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1 ?The Smart Logistics Practices Award 2017 ?

ทีมที่ 1 ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล ผู้ควบคุมทีม 1.นาย ธนะพงศ์ เย็นสบาย 2. นาย มงคลชัย ทองคำ 3. นาย กฤษฏา วงศ์พงษ์คำ ทีมที่ 2 อาจารย์สุดีพร ฉันท์เฉลิมพงศ์ และดร.สายชล ปิ่นมณี ผู้ควบคุมทีม 1.น.ส.วธิรญา บุญประเสริฐ 2.น.ส. น้ำฝน อ่อนละมูล 3.น.ส. อาภาภรณ์ เจ

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2559 ( สิงหาคม 2559- กรกฎาคม 2560)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

ทีมที่ 1 ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล ผู้ควบคุมทีม

1.นาย ธนะพงศ์ เย็นสบาย
2. นาย มงคลชัย ทองคำ
3. นาย กฤษฏา วงศ์พงษ์คำ
ทีมที่ 2 อาจารย์สุดีพร ฉันท์เฉลิมพงศ์ และดร.สายชล ปิ่นมณี ผู้ควบคุมทีม
1.น.ส.วธิรญา บุญประเสริฐ
2.น.ส. น้ำฝน  อ่อนละมูล
3.น.ส. อาภาภรณ์  เจติยสุวรรณ

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2559

ชื่อรางวัล

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

โครงการ หรือ งานที่จัด

การแข่งขันนักปฏิบัติด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1
“The Smart Logistics Practices Award 2017 ”

หน่วยงานที่จัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

วันที่ได้รับรางวัล

9 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่รับรางวัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน