ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ (MOU) ระดับคณะวิชา การประกวดแข่งขันจัดบูทนิทรรศการ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (การประยุกต์ศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

1. นางสาวณัฐฐา วิมลประเสริฐ 2.นางสาวบุตรกาญจน์ เหลาชัย 3.นางสาวสิริรัตน์ สุขสม 4.นางสาวปิยวรรณ เอี่ยมศรี 5.นายณรงค์ฤทธิ์ จิตรอารี

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2558 ( สิงหาคม 2558- กรกฎาคม 2559)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

  1. นางสาวณัฐฐา วิมลประเสริฐ                      
  2. นางสาวบุตรกาญจน์ เหลาชัย                    
  3. นางสาวสิริรัตน์ สุขสม                 
  4. นางสาวปิยวรรณ เอี่ยมศรี                          
  5. นายณรงค์ฤทธิ์ จิตรอารี                          

 

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2558

ชื่อรางวัล

รางวัลชนะเลิศ

โครงการ หรือ งานที่จัด

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ (MOU) ระดับคณะวิชา การประกวดแข่งขันจัดบูทนิทรรศการ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1

 (การประยุกต์ศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

 

หน่วยงานที่จัด

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วันที่ได้รับรางวัล

17 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่รับรางวัล

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน