ผลงาน

Course

ผลงาน


รับรางวัลชมเชย การนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ Dairy Business Plan ครั้งที่ 5

1.น.ส.อรทัย วงศ์ทรายทอง 2.น.ส.อัชราพร หนองคำภา 3.นายนาเคนทร์ วรรณสิริ

นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและสาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัลชมเชย จากกิจกรรม การนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ Dairy Business Plan ครั้งที่ 5
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ครั้งที่ประจำปี 2554 จัดโดย องค์การส่งเสริมโคนมแห่ง
ประเทศไทย ( อสค) วันที่ 11 มกราคม 2554 ณ งานเทศกาลโคมแห่งชาติ
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน