ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง แผนงานการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มหินอ่างศิลา

นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2564 ( สิงหาคม 2564- กรกฎาคม 2565)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัส

รางวัลชนะเลิศ
1.นางสาวสิตานันท์ พูลศรี รหัสนักศึกษา 64703018
2.นายยศวัฒน์ แม้นด้วง รหัสนักศึกษา 64708037
3.นายชัยวัฒน์ เผือกหอม รหัสนักศึกษา 64709912

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
1.นายคมกฤตย์ วีระยุทธศิลป์ รหัสนักศึกษา 64703967
2.นางสาวสุดารัตน์ สังขทา รหัสนักศึกษา 64701669
3.นางสาวสุนันทา นิยมการ รหัสนักศึกษา 64708986

โดยมี ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2564

ชื่อรางวัล

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

โครงการ หรือ งานที่จัด

แผนงานการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มหินอ่างศิลา "นอกจากครกหินอ่างศิลาทำอะไรได้บ้าง" 

หน่วยงานที่จัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ผ่านการนำเสนอออนไลน์ ZOOM

วันที่ได้รับรางวัล

 19 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่รับรางวัล

รูปแบบออนไลน์

Links ข่าว

https://www.chonburi.spu.ac.th/gallery/viewGallery.php?id=12961

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน