ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชนะเลิศแผนธุรกิจโฮมสเตย์ โครงการการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ MBS Festival ประจ าปี 2558

1.นางสาวชนิกานต์ สังข์ใหม่ 2.นางสาวกันติชา คงสุคนธ์ 3.นายณัฐพล ชุ่มชูจันทร์ 4.นายจุตรพร ศักดิ์ศรีสิทธิชัย 5.นายมงคลชัย ทองคำ

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2557 ( มิถุนายน2557 –  7 สิงหาคม 2558)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

1.นางสาวชนิกานต์                               สังข์ใหม่                                  รหัสนักศึกษา                56703100

2.นางสาวกันติชา                  คงสุคนธ์                                 รหัสนักศึกษา         56711731

3.นายณัฐพล                         ชุ่มชูจันทร์                               รหัสนักศึกษา         56704989

4.นายจุตรพร                         ศักดิ์ศรีสิทธิชัย                       รหัสนักศึกษา         56706465

5.นายมงคลชัย                      ทองคำ                                    รหัสนักศึกษา         56707042

 

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2557

ชื่อรางวัล

รางวัลชนะเลิศแผนธุรกิจโฮมสเตย์

โครงการ หรือ งานที่จัด

โครงการการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ MBS Festival ประจ าปี  2558

หน่วยงานที่จัด

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ได้รับรางวัล

21 กุมภาพันธ์ 2558

สถานที่รับรางวัล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน