ผลงาน

Course

ผลงาน


รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดการจัดเส้นทางโลจิสติกส์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในงานเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติครั้งที่ 4

ทีมรักษ์ชลบุรี

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2561 ( สิงหาคม 2561- กรกฎาคม 2562)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นายสุขุมพันธ์ เปลี่ยนทับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
นายธีรวิชญ์ กอภูเก็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 3
นางสาวนันทนา สวัสดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2561

ชื่อรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1

โครงการ หรือ งานที่จัด

การประกวดการจัดเส้นทางโลจิสติกส์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในงานเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติครั้งที่ 4

ลักษณะกิจกรรม

นำเสนอแนวคิดเปิดเส้นทางชมสเน่ห์วิถีบ้านตะเคียนเตี้ย ชมภูมิปัญญาชาวบ้านตลาดจีนชากแง้ว จังหวัดชลบุรี โดยประยุกต์แนวคิด Logistics 4.0 และการบริหารโซ่อุปทานการท่องเที่ยว ภายใต้การจัดการข้อมูล Big data analytics ผ่าน Application 

 

หน่วยงานที่จัด

เครือข่ายวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา

วันที่ได้รับรางวัล

7 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่รับรางวัล

วิทยาลัยเซ้าส์อีสท์บางกอก

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน