ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชมเชย การประกวดโปสเตอร์วิชาการ โครงงานด้าน โลจิสติกส์ ครั้งที่ 1 ?The Best of Logistics CPC Project Award 2015?

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1.นางสาวอรอุมา ยอดสำอาง 2.นายภานุวัฒน์ หวังเจริญ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 1.นายกิติศักดิ์ อุ่นสุขสวัสดิ์ 2.นายวีรภัทร พุทธรักษา

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2558 ( สิงหาคม 2558- กรกฎาคม 2559)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
นางสาวอรอุมา ยอดสำอาง
นายภานุวัฒน์ หวังเจริญ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
นายกิติศักดิ์ อุ่นสุขสวัสดิ์
นายวีรภัทร พุทธรักษา

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การจัดการอุตสาหกรรม

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2558

ชื่อรางวัล

รางวัลชมเชย

โครงการ หรือ งานที่จัด

การประกวดโปสเตอร์วิชาการ โครงงานด้าน โลจิสติกส์ ครั้งที่ 1 “The Best of Logistics CPC Project Award 2015”

หน่วยงานที่จัด

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ ในงานจักรพงษ์วิชาการ 2558

วันที่ได้รับรางวัล

วันที่ 3 ธันวาคม 2558

สถานที่รับรางวัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน