ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ระดับชาติ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งปลาสวยงาม

รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ระดับชาติ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งปลาสวยงาม

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปีการศึกษา 2560 ( สิงหาคม 2560- กรกฎาคม 2561)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นางสาวธัญธิตา ชาญดนตรี
นางสาวเมธาวี กลิ่นน้ำหอม
นายพัฒนศักดิ์ ก๋งแก้ว

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 57

ดร.ธีวินท์ นฤนาท อาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม

 

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2560

ชื่อรางวัล

รางวัลชมเชย  

โครงการ หรือ งานที่จัด

โครงการประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ระดับชาติ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งปลาสวยงาม

หน่วยงานที่จัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเครือข่ายคณะวิชาด้านโลจิสติกส์

วันที่ได้รับรางวัล

23 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่รับรางวัล

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน