ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้แนวคิดสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ชุมชน (บรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์)

1.นางสาวน้ำฝน อ่อนละมูล 2.นางสาววธิรญา บุญประเสริฐ 3.นายจิรวัฒน์ จันทคีรีเขต

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2559 ( สิงหาคม 2559- กรกฎาคม 2560)

ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1

1.นางสาวน้ำฝน อ่อนละมูล

2.นางสาววธิรญา บุญประเสริฐ

3.นายจิรวัฒน์ จันทคีรีเขต
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2559

ชื่อรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

โครงการ หรือ งานที่จัด

การประกวดออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน

ภายใต้แนวคิดสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ชุมชน (บรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์)

หน่วยงานที่จัด

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

วันที่ได้รับรางวัล

30 มีนาคม 2560

สถานที่รับรางวัล

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน