ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลชนะเลิศ แฟนพันธุ์แท้ logisticsกิจกรรมการแข่งขัน ทาง วิชาการ Logistics Open House

นางสาวปัทมา หนูผุด

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2556

 

ข้อมูล

 

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

นางสาวปัทมา หนูผุด  54704978

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2556

ชื่อรางวัล

ชนะเลิศ

โครงการ หรือ งานที่จัด

แฟนพันธุ์แท้ logisticsกิจกรรมการแข่งขัน ทาง วิชาการ Logistics Open House

หน่วยงานที่จัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

วันที่ได้รับรางวัล

28 สิงหาคม 2556

สถานที่รับรางวัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน