ผลงาน

Course

ผลงาน


ได้รับคัดเลือกจาก CP เข้าร่วมโครงการ ?Leadership Development Program?

1. น.ส.สุจีรา สดรัมย์ 2. น.ส.มินิสรา โซ๊ะมัน

นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีได้รับคัดเลือกจาก CP เข้าร่วมโครงการ “Leadership Development Program” ซึ่งเป็นโครงการที่ทีมงานด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา สานักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นาให้กับนิสิตนักศึกษาและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯกับสถาบันการศึกษาโดยดาริของ คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ในปี 2555 นักศึกษาสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจได้รับคัดเลือก จานวน 2 คน ได้ไปเข้าค่ายในรุ่นที่ 29 ในวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และ ได้ไปเข้าค่ายรุ่นที่ 31 ในวันที่ 27 -29 เมษายน ณ กรุงเทพมหานคร

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน